องค์ความรู้ eservice

IT HelpDesk 2019

Network Monitoring

แนะนำภาพรวมระบบสารสนเทศกรม DLPW_MIS

ระบบประมวลผล 2019แจ้ง ม 75     Dev ม 75

summary ม 75

public request admin
OverAll request

public request

covid-19

ทดสอบทำแบบ ITAs

ตัออย่างคำถามสำหรับการพัฒนาระบบรับข้อมูลเกี่ยวกับ คร.7

นำเข้าสลิปเงินเดือน

it-budget

dev_hr_survey

ส่งข้อมูลคณะกรรมการค่าจ้าง