--> เงื่อนไขสำหรับประมวลผล

ผลงานตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่


-->กรณีต้องการประมวลทีละหน่วยงาน-->รายงานตรวจแรงงานและตรวจความปลอดภัยสามารถจำแนกข้อมูลตามเงื่อนไขได้

เขตรับผิดชอบ    อุตสาหกรรม


-->เฉพาะรายงานตวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ

แสดงทุกโครงการ
ตรวจมุ่งผลสัมฤทธิ์ (01)
ตรวจกลุ่มเสี่ยง (15)
-->เฉพาะรายงานส่งเสริมสวัสดิการ

ไม่แสดงรายละเอียดสวัสดิการ
แสดงรายละเอียดสวัสดิการ


-->เฉพาะรายงานดำเนินคดีอาญา

-->เลือกโปรแกรมประมวลผลที่ต้องการ


-->เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ