แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ้างตามมาตรา 75
แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
การแจ้งหยุดกิจการชั่วคราว นายจ้างยังคงสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือโทรสารได้

 
วันที่ 12 ก.ค. 2563, 10:03 น.

ข้าพเจ้า
บริษัท/ห้างส่วนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล
ลักษณะสำนักงาน
  สำนักงานใหญ่/สำนักงานแห่งเดียว
  สำนักงานสาขา
ประเภทกิจการ


บริษัทตั้งอยู่ในท้องที่
  กรุงเทพมหานคร
  ต่างจังหวัด
เลขที่
หมู่
ถนน
แขวง
เขต
ไปรษณีย์
โทรศัพท์
Email


จำนวนลูกจ้างทั้งหมดในสถานประกอบกิจการ

     ลูกจ้างชาย คน
     ลูกจ้างหญิง คน


ขอแจ้งการหยุดกิจการ ดังนี้
  ทั้งหมด
  บางส่วน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
* เลือกวันที่จากปฏิทิน ห้ามป้อนเอง
 
รายละเอียดการหยุดฯ เพิ่มเติม
 
รวมจำนวนวันที่หยุดกิจการชั่วคราว (แก้ไขจำนวนได้) วัน
 

จำนวนลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75

 
 
     ลูกจ้างชาย คน
     ลูกจ้างหญิง คน
 
รายชื่อลูกจ้างปรากฎตามไฟล์ที่แนบ (ปุ่มแนบไฟล์แสดงในหน้าถัดไป)


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้หยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว เนื่องจาก :
  มีความจำเป็นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการ ทำให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ โดยนายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่า 75% ของค่าจ้าง
  มีความจำเป็นด้วยเหตุสุดวิสัย
เนื่องจาก

 
  ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง
 

 
ลงชื่อ
นายจ้าง/ผู้รับมอบอำนาจ
 
ตำแหน่ง
 


หมายเหตุ
   1. "เหตุสุดวิสัย" อ้างอิงตามกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. 2560 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
   2. การแจ้งหยุดกิจการข้างต้น หากหยุดกิจการมากกว่า 1 ช่วง ขอให้ผู้แจ้งดำเนินการแจ้งแต่ละช่วงเป็นครั้ง ๆ ไป
   3. กรณีนายจ้างไม่แจ้งหยุดกิจการชั่วคราว ต้องระวางโทษตามมาตรา 149 ปรับไม่เกิน 10,000.- บาท

Last modified : May 02 2020 , 16:50:58