แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ้างตามมาตรา 75
แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

คำอธิบาย

1. การแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง เมื่อมีการบันทึกข้อมูลข้อมูลระบบจะแจ้งเตือนไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่กำกับดูแลเขตพื้นที่หรือจังหวัดนั้น

2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งเตือนแล้วจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียด หรืออาจมีการสอบถามไปยังนายจ้างเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่าเป็นการแจ้งหยุดกิจการฯ ด้วยเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัย หรือเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอื่นอันเป็นสาระสำคัญของการแจ้งหยุดกิจการฯ

3. เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ ขอให้ผู้แจ้งจัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในรูปแบบไฟล์ Excel โดยมีข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ประเภทบัตรของลูกจ้าง : บัตรประชาชน หรือบัตรต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางฯลฯ , (2) หมายเลขบัตรของลูกจ้าง (3) ชื่อและนามสกุลของลูกจ้าง และ (4) จำนวนเงินที่ลูกจ้างได้รับในช่วงเวลาที่ให้หยุดมาปฏิบัติงาน

4. การแนบไฟล์ประกอบสามารถแนบได้เพียง 1 ไฟล์ โดยจะมีหน้าต่างสำหรับแนบไฟล์แสดงขึ้นมาภายหลังจากการบันทึกข้อมูลแล้ว

5. ข้อมูลที่บันทึกไม่สามารถแก้ไขได้ หากต้องการแก้ไขขอให้ทำการบันทึกข้อมูลรายการใหม่เข้ามาแทน


กรอกแบบฟอร์ม
Last modified : May 02 2020 , 17:22:13