แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ้าง

ตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

คำอธิบาย

1. ให้นายจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีความประสงค์จะดำเนินการแจ้งหยุดกิจการชั่วคราว จัดส่งข้อมูลลูกจ้างที่หยุดปฏิบัติงานในห้วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
    (1.1) กรณีลูกจ้างซึ่งมีสัญชาติไทย ให้ระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
    (1.2) กรณีลูกจ้างซึ่งมีสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยให้ระบุชื่อ (หากมีนามสกุลให้ระบุด้วย) และระบุหมายเลขเอกสารดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ บัตรบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ใบอนุญาตทำงาน และหนังสือเดินทาง เป็นต้น
    (1.3) ห้วงเวลาที่ให้ลูกจ้างหยุด
    (1.4) จำนวนเงินค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างก่อนแจ้งหยุดกิจการ
    (1.5) จำนวนเงินค่าจ้างที่จ่ายให้ลูกจ้างในระหว่างที่นายจ้างสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว

2. ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมตามข้อ 1 ให้จัดทำในรูปแบบไฟล์ Excel (.xls หรือ .xlsx)

3. การแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวทางช่องอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างเท่านั้น ส่วนการที่นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องสิทธิ์การได้รับเงินของลูกจ้างตามมาตรา 75 หรือไม่ นายจ้างต้องศึกษา/ตรวจสอบและยึดตัวบทกฎหมายเป็นสำคัญ

4. การแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นหนึ่งในช่องทางการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายจ้างยังคงสามารถแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวเป็นเอกสารได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกพื้นที่/จังหวัด

กรณีต้องการแจ้งเป็นเอกสาร สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้


     


แสดงแบบ หรือยกเลิกข้อมูลการแจ้งหยุดกิจการฯ ที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้า