คู่มือการบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (Joomla 3) หน่วยงานในสังกัด

Solution

เป็นเอกสารประกอบการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยประกอบด้วยการเพิ่มเนื้อหา การกำหนดรูปแบบ การสร้างเมนู และการใช้งานทั่วไป

ไฟล์แนบ:
Joomla3Hand.pdf Joomla3Hand.pdf
embedYoutube.pdf embedYoutube.pdf

Article details

Article ID: 4

Category: คู่มือ

Views : 156

 

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies


กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน