แบบขออนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล (กรมการปกครอง)

Solution

ตามที่กรมได้เชื่อมต่อระบบสารสนเทศกับกรมการปกครองเพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลได้นั้น 

ในการกำหนดสิทธิ์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้นั้น กรมการปกครองกำหนดให้ต้องจัดทำแบบรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคลผ่านระบบ Linkage Center 

สำหรับผู้ที่ต้องการขออนุญาตฯ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ไปแล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นมีหนังสือถึงสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานเพื่อดำเนินการตามแนวทางที่กรมการปกครองกำหนดไว้ต่อไป

ไฟล์แนบ:
2562-07-05-Linkage_Request_Form.pdf 2562-07-05-Linkage_Request_Form.pdf

Article details

Article ID: 3

Category: แบบฟอร์มต่าง ๆ

Views : 285

 

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies


กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน