การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ ให้ใช้งานระบบ GFMIS ได้

Solution

เนื่องจากกรมบัญชีกลางพัฒนาระบบ GFMIS ให้รองรับเฉพาะ Internet Explorer Version 9 หรือต่ำกว่าเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบัน โปรแกรม Web Browser ที่มีกับ Windows เป็น Microsoft Edge และ Internet Explorer Version 10 ขึ้นไป ส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ GFMIS ได้

คู่มือตามไฟล์แนบนี้เป็นแนวทางการตั้งค่า Internet Explorer ตั้งแต่ Version 10 ขึ้นไป ให้สามารถใช้งานระบบ GFMIS ได้

ไฟล์แนบ:
2562-07-05-GFMIS_Configuration.pdf 2562-07-05-GFMIS_Configuration.pdf

Article details

Article ID: 2

Category: คู่มือ

Views : 184

 

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies


กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน