โปรแกรม TeamViewer สำหรับ Windows

Solution

เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ระยะไหล

สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://www.teamviewer.com/th/ดาวน์โหลด/windows/

 

 

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies


กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน