โปรแกรม Appservice สำหรับ Windows

Solution

เป็นโปรแกรมที่จำเป็นต้องติดตั้งในกรณีที่ต้องการสืบค้นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรผ่าน Web Service

อัพเดทเวอร์ชั่น 2020

ไฟล์แนบ:
Smartcard-License-2020.rar Smartcard-License-2020.rar
setup-manual-2020.pdf setup-manual-2020.pdf

 

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies


กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน