วิธีการเข้าระบบ DPIS สำหรับ สรพ.

Solution

เนื่องจากระบบ dpis จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรกรม กองการเจ้าหน้าที่จึงกำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใช้ระบบได้ต้องอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมเท่านั้น (Private Network)

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นต้นมา กรมได้เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วการเข้าอินเทอร์เน็ตสำหรับ สรพ. โดยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ Hi Speed Internet ซึ่งอยู่นอกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรม ดังนั้น สรพ. จึงไม่สามารถเข้าระบบ dpis ได้โดยตรง

คู่มือต่อไปนี้ เป็นวิธีการเข้าระบบ dpis สำหรับ สรพ. หรือจากอินเตอร์เน็ตทั่วไป

รายละเอียดคู่มือตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ:
ssl_vpn_manual.pdf ssl_vpn_manual.pdf

Article details

Article ID: 1

Category: คู่มือ

Views : 149

 

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies


กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน