ข้อมูลสำหรับการตอบคำถามนายจ้างที่รายงาน คร.11

ผ่านระบบ e-Service

         สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ได้สรุป FAQ เกี่ยวกับการยื่นแบบ คร.11 ผ่าน e-service สำหรับเผยแพร่ให้ จนท. สรพ./สสค.ใช้เป็นแนวทางการตอบคำถามและการให้คำแนะนำนายจ้าง.

1. ไม่เคยใช้งาน e-Service จะลงทะบียนอย่างไร

2. ปัญหานายจ้าง login ไม่ได้
    - 2.1 เข้าระบบไม่ได้/ระบบแจ้งว่ารหัสผ่านไม่ถูก/ไม่มีรหัสผ่านเนื่องจากเจ้าหน้าที่ลาออก
    - 2.2 ตรวจสอบแล้ว user password ถูก แต่นายจ้างยังแจ้งว่า login ไม่ได้

3. คำอธิบายการยื่นแบบฯ และเคล็ดลับสำหรับนายจ้างที่เคยยื่นแบบฯ มาแล้ว

5. ยืนยันการส่งแบบฯ ไปแล้ว แต่อยากขอแก้ไขข้อมูล

6. จะรู้ได้อย่างไรว่ายื่นแบบไปแล้ว ข้อมูลจะไปถึงกรม


7. เจ้าหน้าที่ กสร. จะดูข้อมูล สปก.ที่ยื่นแบบได้จากที่ไหน ?

8. เจ้าหน้าที่ กสร. ตรวจแบบ คร.๑๑ จะดูไฟล์เอกสารแนบที่ สปก.แนบมาได้อย่างไร ?