รายละเอียดการเรียกร้องค่าจ้างทำงานในวันปกติ


ค่าโอที ในวันปกติ (ค่าล่วงเวลาในวันทำงาน)


ค่าจ้างทำงานในวันหยุด


ค่าทำโอทีในวันหยุด (ค่าล่วงเวลาในวันหยุด)


ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า


ค่าชดเชย